NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT N2 – CÁCH DÙNG CỦA THỂ ~ものだ

Trong bài này Duy chia sẻ đến các bạn đang học ngữ pháp tiếng Nhật N2 cách dùng của thể ~ものだ .

A/ Thể khẳng định: 辞書形 + ものだ/です

Dùng để nói lên tính chất chung hoặc tính chất nên có của chủ ngữ trong câu. Chủ ngữ trong câu là danh từ chỉ người chung chung, không chỉ đích danh người nào cụ thể.

Cấu trúc này gần với cấu trúc [~する必要がある]

例1:学生は一生懸命勉強するものだ。Học sinh thì nên học hành chăm chỉ (ý nói tính chất chung của học sinh là phải chăm chỉ học hành). Học sinh ở đây là nói chung chung, không đề cập cụ thể tên em nào cả.

例2:君はもっとご飯を食べるものだ(×). Câu này không được vì chủ ngữ được đề cập chi tiết là đối phương trong cuộc trò chuyện này

 

B/ Thể phủ định: [~しないものだ] và [~するものではない/~するもんじゃない]

Cấu trúc [~しないものだ] mang sắc thái nói lên tính chất chung nào đó không nên có của chủ ngữ

Cấu trúc [~するものではない/~するもんじゃない] mang sắc thái nói lên ý kiến cá nhân của người nói

例1:学生はそんな失礼な振る舞いをしないものだ。Học sinh thì không nên có cử chỉ hành động vô lễ/bất lịch sự như vậy.

例2:そんな失礼な振る舞いをするものではない。Không nên có cử chỉ hành động vô lễ/bất lịch sự như vậy.

Lê Thanh Duy

Cty CP KENMEI chuyên đào tạo tiếng Nhật, tư vấn du học Nhật, giới thiệu việc làm tại Nhật

Duy Gs – cố vấn nghệ thuật quản trị 2P biến năng suất thành lợi thế cạnh tranh cho DN vừa và nhỏ

Quản trị thời gian

Quản trị nhân sự

Tel: 0949444129

Web: www.kenmei.edu.vn; www.hoctiengnhat123.com

Face: Tiếng Nhật cho người mất căn bản – Tiếng Nhật 123

Leave a Reply

Năm × 3 =